Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "КІНТО-Класичний"

 

Мета діяльності Фонду полягає в отриманні стабільного доходу, який за рівнем прибутковості значно перевищує рівень інфляції і не поступається банківським депозитам, але з істотним зменшенням ризику втрати вкладень, що досягається за рахунок інвестування коштів у різні класи активів.

Відповідно до інвестиційної політики, Фонд здійснює збалансовану стратегію, яка передбачає одержання максимально можливого прибутку при помірних ризиках шляхом довгострокового інвестування в добре диверсифікований портфель державних і муніципальних цінних паперів, акцій і облігацій українських корпорацій та інструментів грошового ринку*.

Структура активів Фонду передбачає вкладання коштів у таких співвідношеннях:

  • до 50%в акції українських компаній;
  • до 50%на банківські депозити чи в облігації банків, причому грошових коштів, розташованих на окремих депозитних рахунках, не може бути менше ніж 10% від усіх активів;
  • до 20%у корпоративні облігації українських емітентів;
  • до 50%у державні цінні папери , прибуток за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України;
  • до 20% – в акції та облігації іноземних емітентів, допущених до торгів на організованих фондових ринках іноземних держав *;
  • до 10%у цінні папери органів місцевого самоврядування України.

У цінні папери одного емітента не може буде вкладено більше ніж 5% вартості майна Фонду, що дозволить досягти високої диверсифікації інвестиційного портфеля Фонду через зниження його власних ризиків.

Вільні фінансові ресурси, у тому числі і в іноземній валюті, становитимуть не більше ніж 30%, та їх наявність може бути зумовлена лише негативним прогнозом динаміки ринку.

Компанія з управління активами, Приватне акціонерне товариство “КІНТО”, відповідно до мети Фонду, дотримуватиметься стратегії активного інвестиційного менеджменту на основі економічного, фінансового, ринкового аналізу та інвестиційних оцінок.

Згідно з оптимістичним сценарієм довгострокового розвитку українського ринку цінних паперів, пріоритет надаватиметься потенційно найбільш прибутковим інструментам.

У процесі відбору акцій до інвестиційного портфеля, компанія з управління активами буде зорієнтована на найбільш великі українські емітенти**, а саме: на енергетичні, металургійні, хімічні, нафтові, машинобудівні, харчові компанії, які мають потенціал зростання курсових цін, вищий за середній показник на ринку.

Інвестування у боргові інструменти (корпоративні облігації, державні та муніципальні цінні папери України**) здійснюватиметься на основі аналізу сценаріїв поведінки повної доходності, даних про ліквідність випусків, фінансовий стан емітентів, рівень їх рейтингів.

Активи купуватимуться переважно на довгий період (ставка на ще “не розкручених” лідерів у певних секторах ринку акцій та облігації з дюрацією вищою за середню на ринку у відповідних класах).

“Пасивна” частина портфеля дозволить зменшити сукупні транзакційні витрати на управління Фондом.

Проте, Фонд не буде нехтувати і активними операціями , а саме: відбуватиметься оперативне реагування на мінливу ринкову кон’юнктуру та використання ринкових арбітражних можливостей пов’язаних з неефективністю українського фондового ринку. З цією метою здійснюватиметься щоденний моніторинг стану портфеля та регулярне проведення активних операцій, внаслідок яких кошти від цінних паперів, що зупинилися в ціновому зростанні, буде перевкладено у інші перспективні об’єкти.

Інвестиційна стратегія є помірно консервативною, що дає змогу отримувати від інвестицій стабільну поточну доходність і, одночасно, використовувати переваги інвестування в акції українських компаній, які, здебільшого, є недооцінені ринком на даному етапі. Саме така стратегія дозволить досягнути оптимального балансу надійності і доходності та максимально скоротити ризик зменшення вартості інвестиційного сертифікату Фонду. Динаміка вартості інвестиційного сертифікату Фонду не буде зазнавати значних коливань, властивих рику акцій, і дозволить примножувати активи чи стримувати їх від падіння, навіть у періоди несприятливої кон’юнктури на ринку.

Потенційна доходність вкладень у Фонд нижча за доходність фондів, що здійснюють „агресивне” інвестування у ризикові інструменти, наприклад, акції. При цьому Фонд набагато успішніше вирішує завдання збереження інвестиції вкладника. А отже, інвестиція у фонд є найкращим рішенням для осіб, що готові піти на помірні ризики, а відповідно до співвідношення ризик/прибутковість, може виявитися оптимальним для більшості інвесторів*** .

Висока ліквідність вкладень у Фонд досягається через зобов’язання безперешкодного продажу та викупу інвестиційних сертифікатів за ціною, яка ґрунтується на вартості чистих активів Фонду (враховуючи 1-2% комісійних агента з розміщення).

Виплата дивідендів власникам інвестиційних сертифікатів та обіг сертифікатів Фонду на вторинному ринку не передбачені законодавством.

Термін діяльності Фонду є необмеженим. Зважаючи на те, що інвестування – процес динамічний, інвестиційна стратегія Фонду може бути переглянута у майбутньому. Однак зміни будуть легітимними лише за згодою Наглядової Ради Фонду, обраної з числа його інвесторів відповідно до регламенту Фонду.

 


* в майбутньому, в процесі законодавчого врегулювання питань пов’язаних з придбанням цінних паперів, що гарантуються урядами іноземних держав, а також акцій та облігацій закордонних емітентів, дані види активів також можуть стати об’єктами інвестування;

** а з часом також і іноземних;

*** Компанія з управління активами звертає увагу інвесторів на те, що вони у повній мірі несуть ризики зменшення вартості інвестиційних сертифікатів Фонду. Заяви Керуючого активами Фонду та інших осіб про збільшення в майбутньому вартості інвестиційних сертифікатів Фонду не є зобов’язаннями Керуючого Фондом і можуть бути розцінені лише як припущення. Вартість інвестиційих сертифікатів Фонду може як збільшуватися так і зменшуватися. Зростання вартості сертифікатів Фонду в минулому не означає, що таке збільшення продовжуватиметься і в майбутньому.