Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "КІНТО-Класичний"
Показники Фонду станом на 16.10.2019
ВЧА/ЦП 624.56 грн.
Вартість чистих активів 29 570 933.17 грн.
Кількість інвестиційних сертифікатів в обігу 47 347 шт.
Середньорічна доходність 12.72%
Зміна вартості чистих активів
1 день 0.02%
1 тиждень -2.16%
1 місяць -2.23%
1 рік -1.17%
З початку діяльності 524.56%
Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "КІНТО-Класичний"
Склад активів станом на 16.10.2019

     

Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "КІНТО-Класичний"

 

Мета діяльності Фонду полягає в отриманні стабільного доходу, який за рівнем прибутковості значно перевищує рівень інфляції і не поступається банківським депозитам, але з істотним зменшенням ризику втрати вкладень, що досягається за рахунок інвестування коштів у різні класи активів.

Відповідно до інвестиційної політики, Фонд здійснює збалансовану стратегію, яка передбачає одержання максимально можливого прибутку при помірних ризиках шляхом довгострокового інвестування в добре диверсифікований портфель державних і муніципальних цінних паперів, акцій і облігацій українських корпорацій та інструментів грошового ринку*.

Структура активів Фонду передбачає вкладання коштів у таких співвідношеннях:

  • до 50%в акції українських компаній;
  • до 50%на банківські депозити чи в облігації банків, причому грошових коштів, розташованих на окремих депозитних рахунках, не може бути менше ніж 10% від усіх активів;
  • до 20%у корпоративні облігації українських емітентів;
  • до 50%у державні цінні папери , прибуток за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України;
  • до 20% – в акції та облігації іноземних емітентів, допущених до торгів на організованих фондових ринках іноземних держав *;
  • до 10%у цінні папери органів місцевого самоврядування України.

У цінні папери одного емітента не може буде вкладено більше ніж 5% вартості майна Фонду, що дозволить досягти високої диверсифікації інвестиційного портфеля Фонду через зниження його власних ризиків.

Вільні фінансові ресурси, у тому числі і в іноземній валюті, становитимуть не більше ніж 30%, та їх наявність може бути зумовлена лише негативним прогнозом динаміки ринку.

Компанія з управління активами, Приватне акціонерне товариство “КІНТО”, відповідно до мети Фонду, дотримуватиметься стратегії активного інвестиційного менеджменту на основі економічного, фінансового, ринкового аналізу та інвестиційних оцінок.

Згідно з оптимістичним сценарієм довгострокового розвитку українського ринку цінних паперів, пріоритет надаватиметься потенційно найбільш прибутковим інструментам.

У процесі відбору акцій до інвестиційного портфеля, компанія з управління активами буде зорієнтована на найбільш великі українські емітенти**, а саме: на енергетичні, металургійні, хімічні, нафтові, машинобудівні, харчові компанії, які мають потенціал зростання курсових цін, вищий за середній показник на ринку.

Інвестування у боргові інструменти (корпоративні облігації, державні та муніципальні цінні папери України**) здійснюватиметься на основі аналізу сценаріїв поведінки повної доходності, даних про ліквідність випусків, фінансовий стан емітентів, рівень їх рейтингів.

Активи купуватимуться переважно на довгий період (ставка на ще “не розкручених” лідерів у певних секторах ринку акцій та облігації з дюрацією вищою за середню на ринку у відповідних класах).

“Пасивна” частина портфеля дозволить зменшити сукупні транзакційні витрати на управління Фондом.

Проте, Фонд не буде нехтувати і активними операціями , а саме: відбуватиметься оперативне реагування на мінливу ринкову кон’юнктуру та використання ринкових арбітражних можливостей пов’язаних з неефективністю українського фондового ринку. З цією метою здійснюватиметься щоденний моніторинг стану портфеля та регулярне проведення активних операцій, внаслідок яких кошти від цінних паперів, що зупинилися в ціновому зростанні, буде перевкладено у інші перспективні об’єкти.

Інвестиційна стратегія є помірно консервативною, що дає змогу отримувати від інвестицій стабільну поточну доходність і, одночасно, використовувати переваги інвестування в акції українських компаній, які, здебільшого, є недооцінені ринком на даному етапі. Саме така стратегія дозволить досягнути оптимального балансу надійності і доходності та максимально скоротити ризик зменшення вартості інвестиційного сертифікату Фонду. Динаміка вартості інвестиційного сертифікату Фонду не буде зазнавати значних коливань, властивих рику акцій, і дозволить примножувати активи чи стримувати їх від падіння, навіть у періоди несприятливої кон’юнктури на ринку.

Потенційна доходність вкладень у Фонд нижча за доходність фондів, що здійснюють „агресивне” інвестування у ризикові інструменти, наприклад, акції. При цьому Фонд набагато успішніше вирішує завдання збереження інвестиції вкладника. А отже, інвестиція у фонд є найкращим рішенням для осіб, що готові піти на помірні ризики, а відповідно до співвідношення ризик/прибутковість, може виявитися оптимальним для більшості інвесторів*** .

Висока ліквідність вкладень у Фонд досягається через зобов’язання безперешкодного продажу та викупу інвестиційних сертифікатів за ціною, яка ґрунтується на вартості чистих активів Фонду (враховуючи 1-2% комісійних агента з розміщення).

Виплата дивідендів власникам інвестиційних сертифікатів та обіг сертифікатів Фонду на вторинному ринку не передбачені законодавством.

Термін діяльності Фонду є необмеженим. Зважаючи на те, що інвестування – процес динамічний, інвестиційна стратегія Фонду може бути переглянута у майбутньому. Однак зміни будуть легітимними лише за згодою Наглядової Ради Фонду, обраної з числа його інвесторів відповідно до регламенту Фонду.

 

 


* в майбутньому, в процесі законодавчого врегулювання питань пов’язаних з придбанням цінних паперів, що гарантуються урядами іноземних держав, а також акцій та облігацій закордонних емітентів, дані види активів також можуть стати об’єктами інвестування;

 

** а з часом також і іноземних;

*** Компанія з управління активами звертає увагу інвесторів на те, що вони у повній мірі несуть ризики зменшення вартості інвестиційних сертифікатів Фонду. Заяви Керуючого активами Фонду та інших осіб про збільшення в майбутньому вартості інвестиційних сертифікатів Фонду не є зобов’язаннями Керуючого Фондом і можуть бути розцінені лише як припущення. Вартість інвестиційих сертифікатів Фонду може як збільшуватися так і зменшуватися. Зростання вартості сертифікатів Фонду в минулому не означає, що таке збільшення продовжуватиметься і в майбутньому.

Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "КІНТО-Класичний"
Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "КІНТО-Класичний"
Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "КІНТО-Класичний"

 

Загальна характеристика

Дата внесення Фонду до ЄДРІСІ 11 травня 2004 року
Код за ЄДРІСІ 211045
Дата визнання Фонду таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів 14 липня 2004 року
Основні активи

Цінні папери (цінні папери вітчизняних та іноземних емітентів, державні цінні папери, доходи за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, цінні папери органів місцевого самоврядування, цінні папери іноземних держав) та грошові кошти (в тому числі в іноземній валюті) та інші активи (крім об’єктів нерухомості), дозволені чинним законодавством

Термін діяльності не визначений

Інвестиційні сертифікати фонду в обігу

Форма випуску іменні
Форма існування бездокументарна
Номінальна вартість 100 грн.
Кількість випущених інвестиційних сертифікатів 1 000 000 шт.
Загальна номінальна вартість інвестиційних сертифікатів Фонду 100 000 000 грн.
Спосіб розміщення публічне розміщення (див. Проспект емісії)
Свідоцтво про реєстрацію випуску №00416 від 17 липня 2013 року
Мінімальна сума грошових коштів, на яку можна придбати інвестиційні сертифікати Фонду 1000 грн.
Обіг підлягають вільному обігу на фондовій біржі

Викуп (погашення)

Заявки на викуп інвестиційних сертифікатів приймаються кожного робочого дня 

Інвестиційні обмеження

Згідно із чинним законодавством щодо диверсифікованих інвестиційних фондів, а також додатково:

- інвестувати в акції не більше ніж 70%  загальної вартості активів Фонду;

- інвестувати в облігації підприємств не більше ніж 50% загальної вартості активів Фонду;

- інвестувати в цінні папери органів місцевого самоврядування не більше ніж 20% загальної вартості активів Фонду (див. Інвестиційну декларацію).

Дивідендна політика 

Дивіденди по інвестиційних сертифікатах Фонду не нараховуються та не сплачуються.

Винагороди і витрати

Надбавки/знижки (прямі витрати інвестора)

При розміщенні (викупі) інвестиційних сертифікатів Фонду - 1% (один відсоток) від розрахункової вартості інвестиційних сертифікатів Фонду

Операційні витрати Фонду (непрямі витрати інвестора)
Винагорода Компанії з управління активами Фонду (винагорода за управління) 3% (три відсотки) середньої вартості чистих активів Фонду
Премія Компанії (стимулююча винагорода) відсутня
Інші витрати: винагорода зберігачу, винагорода торгівцям цінними паперами, винагорода аудитору, нотаріальні послуги тощо (див. Регламент) фактично понесені, але не більше 5% (п’яти відсотків) середньої вартості чистих активів Фонду

Регулювання та нагляд

Здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку

 

ІНВЕСТУВАТИ

 

Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "КІНТО-Класичний"

 

15 РОКІВ ВИТРИМКИ

 

ВАРТІСТЬ
ЧИСТИХ АКТИВІВ

 

30 346 275,59 грн.

КІЛЬКІСТЬ
ІНВЕСТИЦІЙНИХ СЕРТИФІКАТІВ

 

2 767

ДОХІДНІСТЬ
З ПОЧАТКУ РОБОТИ

 

+539,47%

 

Результат інвестування

10 000 грн в 2004 році: