Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "КІНТО-Народний"

Мета діяльності Фонду полягає в отриманні стабільного доходу, який за рівнем прибутковості значно перевищує рівень інфляції і не поступається банківським депозитам, але з істотним зменшенням ризику втрати вкладень, що досягається за рахунок інвестування коштів у різні класи активів.

Відповідно до інвестиційної політики, Фонд здійснює збалансовану стратегію, яка передбачає одержання максимально можливого прибутку при помірних ризиках шляхом довгострокового інвестування в добре диверсифікований портфель державних і муніципальних цінних паперів, акцій і облігацій українських корпорацій та інструментів грошового ринку*.

Структура активів Фонду передбачає вкладання коштів у таких співвідношеннях:

  • до 50% – в акції українських компаній (до 40% - до 1.07.2009 р.);
  • до 30% – на банківські депозити чи в облігації банків, причому грошових коштів, розташованих на окремих депозитних рахунках, не може бути більше ніж 10% від чистих активів Фонду;
  • до 20% – у корпоративні облігації українських емітентів;
  • до 25% – у державні цінні папери, прибуток за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України;
  • до 20% – в акції та облігації іноземних емітентів, допущених до торгів на організованих фондових ринках іноземних держав *;
  • до 10% – у цінні папери органів місцевого самоврядування України.

У цінні папери одного емітента не може буде вкладено більше ніж 5% чистих активів Фонду, що дозволить досягти високої диверсифікації інвестиційного портфеля Фонду і, як наслідок, значно знизити його ризики.

Вільні фінансові ресурси, у тому числі і в іноземній валюті, становитимуть не більше ніж 30%, та їх наявність може бути зумовлена лише негативним прогнозом динаміки ринку.

Компанія з управління активами, відкрите акціонерне товариство “КІНТО”, відповідно до мети Фонду, дотримуватиметься стратегії активного інвестиційного менеджменту на основі економічного, фінансового, ринкового аналізу та інвестиційних оцінок.

Згідно з оптимістичним сценарієм довгострокового розвитку українського ринку цінних паперів, пріоритет надаватиметься потенційно найбільш прибутковим інструментам.

У процесі відбору акцій до інвестиційного портфеля, компанія з управління активами буде зорієнтована на найбільш вагомих українських емітентів**, а саме: на енергетичні, металургійні, хімічні, нафтові, машинобудівні, харчові компанії, які мають потенціал зростання курсових цін, вищий за середній показник на ринку. Акції купуватимуться переважно на довгий період (ставка на ще “не розкручених” лідерів у певних секторах ринку).

Інвестування у боргові інструменти (державні, муніципальні та корпоративні облігації України**) здійснюватиметься на основі аналізу сценаріїв поведінки повної доходності, даних про ліквідність випусків, фінансовий стан емітентів, рівень їх рейтингів.

“Пасивна” частина портфеля дозволить зменшити сукупні транзакційні витрати на управління Фондом.

Проте, Фонд не буде нехтувати і активними операціями, а саме: відбуватиметься оперативне реагування на мінливу ринкову кон’юнктуру та використання ринкових арбітражних можливостей пов’язаних з неефективністю українського фондового ринку. З цією метою здійснюватиметься щоденний моніторинг стану портфеля та регулярне проведення активних операцій, внаслідок яких кошти від цінних паперів, що зупинилися в ціновому зростанні, буде перевкладено у інші перспективні об’єкти.

Інвестиційна стратегія є помірно консервативною, що дає змогу отримувати від інвестицій стабільну поточну доходність і, одночасно, використовувати переваги інвестування в акції українських компаній, які, здебільшого, є недооцінені ринком на даному етапі. Саме така стратегія дозволить досягнути оптимального балансу надійності і доходності та максимально скоротити ризик зменшення вартості інвестиційного сертифікату Фонду. Динаміка вартості інвестиційного сертифікату Фонду не буде зазнавати значних коливань, властивих рику акцій, і дозволить примножувати активи, навіть у періоди несприятливої кон’юнктури на ринку.

Потенційна доходність вкладень у Фонд нижча за доходність фондів, що здійснюють „агресивне” інвестування у ризикові інструменти, наприклад, акції. При цьому Фонд набагато успішніше вирішує завдання збереження інвестиції вкладника. А отже, інвестиція у фонд є найкращим рішенням для осіб, що готові піти на помірні ризики, а відповідно до співвідношення ризик/прибутковість, може виявитися оптимальним для більшості інвесторів*** .

Висока ліквідність вкладень у Фонд досягається через зобов’язання безперешкодного викупу інвестиційних сертифікатів 5, 15 та 25 числа кожного місяця за ціною, яка ґрунтується на вартості чистих активів Фонду (враховуючи 1-2% комісійних агента з розміщення).

Виплата дивідендів власникам інвестиційних сертифікатів та обіг сертифікатів Фонду на вторинному ринку не передбачені законодавством.

Термін діяльності Фонду є необмеженим. Зважаючи на те, що інвестування – процес динамічний, інвестиційна стратегія Фонду може бути переглянута у майбутньому. Однак зміни будуть легітимними лише за згодою Наглядової Ради Фонду, обраної з числа його інвесторів відповідно до регламенту Фонду.

 


* в майбутньому, в процесі законодавчого врегулювання питань пов’язаних з придбанням цінних паперів, що гарантуються урядами іноземних держав, а також акцій та облігацій закордонних емітентів, дані види активів також можуть стати об’єктами інвестування;

** а з часом також і іноземних;

*** Компанія з управління активами звертає увагу інвесторів на те, що вони у повній мірі несуть ризики зменшення вартості інвестиційних сертифікатів Фонду. Заяви Керуючого активами Фонду та інших осіб про збільшення в майбутньому вартості інвестиційних сертифікатів Фонду не є зобов’язаннями Керуючого Фондом і можуть бути розцінені лише як припущення. Вартість інвестиційих сертифікатів Фонду може як збільшуватися так і зменшуватися. Зростання вартості сертифікатів Фонду в минулому не означає, що таке збільшення продовжуватиметься і в майбутньому.