Публічне акціонерне товариство Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "СИНЕРГІЯ-4"
Показники Фонду станом на 18.10.2019
ВЧА/ЦП 5 404.67 грн.
Вартість чистих активів 53 046 801.93 грн.
Кількість акцій в обігу 9 815 шт.
Середньорічна доходність -4.84%
Зміна вартості чистих активів
1 день 0.01%
1 тиждень 0.04%
1 місяць -3.50%
1 рік -4.05%
З початку діяльності -45.95%
Публічне акціонерне товариство Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "СИНЕРГІЯ-4"
Склад активів станом на 18.10.2019

     

Публічне акціонерне товариство Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "СИНЕРГІЯ-4"

 

Мета діяльності Фонду полягає в максимальному зростанні капіталу шляхом середньострокових інвестицій в акції українських компаній, що мають потенціал росту вищий за середній по ринку. Відповідно до інвестиційної політики, Фонд може бути класифікований як “фонд росту”.

Відкрите акціонерне товариство КІНТО, як компанія з управління активами (надалі – Компанія), виходячи з мети фонду, буде дотримуватись стратегії активного інвестиційного менеджменту, що передбачає прийняття рішень щодо купівлі або продажу цінних паперів на основі економічного, фінансового, ринкового аналізу та інвестиційних оцінок.

Компанія з управління активами планує залучені в Фонд кошти розмістити наступним чином:

- не менше 70% – в акції;
- не більше 30% – у депозити або інструменти з фіксованим доходом.

При формуванні інвестиційного портфеля Компанія буде орієнтуватися, використовуючи досвід фондів-попередників – ІФ “Синергія”, “Синергія-2” та “Синергія-3”, на найбільші українські емітенти: як «блакитні фішки», так і компанії другого ешелону провідних секторів економіки України. При цьому, крім вкладень в традиційні: металургію, енергетику, машинобудування, нафтогазову та хімічну промисловість, інвестування буде здійснюватися в акції "нових" для українського фондового ринку галузей: фінансового та споживчого секторів, харчової та будівельної промисловості.

 

Головним чинником при виборі тієї чи іншої акції буде потенціал зростання її ціни. Проте вибір буде здійснюватися перш за все серед найбільш капіталізованих (більше 50 млн. грн.) та ліквідних (спред між найкращими котируваннями попиту та пропозиції на організованому ринку не повинен перевищувати 30-50%) цінних паперів – тих, що входять в індексний кошик KINDEXу (http://www.kinto.com/research/marketupdate/kliquid/mcap.html).

У цінні папери одного емітента не буде вкладатися (після визнання Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку Фонду таким, що відбувся) більше ніж 10% від загальної вартості активів, що дозволить досягти більш високої диверсифікації інвестиційного портфеля Фонду через зниження його власних ризиків.

При керуванні інвестиційним портфелем Фонду планується використовувати пасивну стратегію: активи купуватимуться переважно на період інвестиційного горизонту діяльності Фонду – 3 роки. Проте, принципу “купити та тримати” компанія ортодоксально дотримуватися не буде: Фонд не буде нехтувати і активними операціями, оперативно реагуючи на мінливу ринкову кон’юнктуру та використовуючи всі наявні ринкові арбітражні можливості, обумовлені тим фактом, що український фондовий ринок далекий від поняття “мінімально ефективного”. З цією метою здійснюватиметься моніторинг стану портфеля та регулярне проведення активних операцій, внаслідок яких кошти від цінних паперів, що зупинилися в ціновому зростанні, будуть перевкладатися у більш перспективні об’єкти.

Через динамічність процесу інвестування може переглядатися і структура портфеля, проте це повинно бути обумовлено тільки змінами інвестиційної ефективності різних класів активів та їх окремих складових.

Поточні доходи Фонду (дивіденди та проценти) акціонерам виплачуватися не будуть, а будуть реінвестуватися у повному обсязі.

 

Компанія з управління активами звертає увагу інвесторів на те, що вони у повній мірі несуть ризики зменшення вартості акцій Фонду. Заяви Керуючого активами Фонду та інших осіб про збільшення в майбутньому вартості акцій Фонду не є зобов’язаннями Керуючого Фондом і можуть бути розцінені лише як припущення. Вартість чистих активів Фонду в розрахунку на акцію Фонду може як збільшуватися, так і зменшуватися. Зростання ВЧА/акцію Фонду в минулому не означає, що таке збільшення продовжуватиметься і в майбутньому.

 

Фонд планує здійснити розрахунки по власних акціях після закінчення строку його діяльності. При цьому, мета діяльності Фонду може бути досягнута лише за умови зростання фондового ринку України.

 

Строк діяльності Фонду може бути змінений лише за рішенням загальних зборів акціонерів.

 

Публічне акціонерне товариство Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "СИНЕРГІЯ-4"
Публічне акціонерне товариство Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "СИНЕРГІЯ-4"
Публічне акціонерне товариство Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "СИНЕРГІЯ-4"

 

Загальна характеристика

Дата внесення Фонду до ЄДРІСІ 03 травня 2007 року
Код за ЄДРІСІ 132636
Основні активи

- цінні папери українських емітентів;

- грошові кошти, в тому числі в іноземній валюті;

- інші активи (крім нерухомості), дозволені чинним законодавством

Термін діяльності до 22 червня 2020 року

Інвестиційні сертифікати фонду в обігу

Форма випуску іменні
Форма існування бездокументарна
Номінальна вартість 10 000 грн.
Кількість випущених інвестиційних сертифікатів 11 195 шт.
Загальна номінальна вартість інвестиційних сертифікатів Фонду 111 950 000 грн.
Спосіб розміщення публічне розміщення
Свідоцтво про реєстрацію випуску №001241 від 14 червня 2017 року

Викуп (погашення)

Викуп акцій здійснюється після закінчення строку діяльності Фонду за розрахунковою ціною, що визначається, виходячи з вартості чистих активів Фонду 

Інвестиційні обмеження

Згідно із чинним законодавством щодо недиверсифікованих корпоративних інвестиційних фондів, а також додатково (див. Інвестиційну декларацію)

Дивідендна політика 

Дивіденди по інвестиційних сертифікатах Фонду не нараховуються та не сплачуються.

Винагороди і витрати

Операційні витрати Фонду (непрямі витрати інвестора)
Винагорода Компанії з управління активами Фонду (винагорода за управління) 2,5% середньої вартості чистих активів Фонду за рік
Премія Компанії (стимулююча винагорода) Після закінчення строку діяльності Фонду у розмірі 15% від суми прибутку Фонду за весь період діяльності понад "запланований прибуток"
Інші витрати: винагорода зберігачу, винагорода торгівцям цінними паперами, винагорода аудитору, нотаріальні послуги тощо (див. Регламент) фактично понесені, але не більше 5% середньої вартості чистих активів Фонду

Регулювання та нагляд

Здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку

 

ІНВЕСТУВАТИ