Публічне акціонерне товариство Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "СИНЕРГІЯ-5"
Показники Фонду станом на 23.10.2019
ВЧА/ЦП 3 832.89 грн.
Вартість чистих активів 20 498 294.82 грн.
Кількість акцій в обігу 5 348 шт.
Середньорічна доходність -7.71%
Зміна вартості чистих активів
1 день 0.00%
1 тиждень 0.02%
1 місяць -5.15%
1 рік -15.06%
З початку діяльності -61.67%
Публічне акціонерне товариство Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "СИНЕРГІЯ-5"
Склад активів станом на 23.10.2019

     

Публічне акціонерне товариство Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "СИНЕРГІЯ-5"

Мета діяльності Фонду полягає в максимальному зростанні капіталу шляхом середньострокових інвестицій в акції українських компаній, що мають потенціал росту вищий за середній по ринку. Відповідно до інвестиційної політики, Фонд може бути класифікований як “фонд росту”.

Компанія з управління активами «КІНТО» (надалі – Компанія), виходячи з мети Фонду та використовуючи практичний досвід управління активами фондів-попередників – ІФ “Синергія”, “Синергія-2”, “Синергія-3” та “Синергія-4”, буде дотримуватись переважно стратегії активного інвестиційного менеджменту, що передбачає прийняття рішень щодо купівлі або продажу цінних паперів на основі економічного, фінансового, ринкового аналізу та інвестиційних оцінок.

Залучені у Фонд кошти Компанія планує розмістити наступним чином:

- від 70% до 100% – в акції;
- не більше 30% – у депозити, інструменти з фіксованим доходом або венчурні проекти.

Компанія має на меті сформувати інвестиційний портфель Фонду, що складатиметься з двох частин: більшої – “Зростання” та меншої – “Потенціал”.

В кошик першої будуть придбані перспективні, ще нерозпізнані ринком, а отже, недооцінені акції компаній другого та третього ешелонів, передусім, споживчих секторів економіки України, що наразі навіть не входять до біржових списків.

До другої частини портфеля Фонду увійдуть традиційні об’єкти – “блакитні фішки”, і акції великих вітчизняних компаній провідних галузей економіки України: енергетики, металургії, машинобудування, нафти та газу, будівництва, фінансового сектора, що перебувають у обігу і мають порівняно великий потенціал зростання.

У цінні папери одного емітента не буде вкладатися (після визнання Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку Фонду таким, що відбувся) більше 10% від загальної вартості активів, що дозволить досягти якісної диверсифікації інвестиційного портфеля Фонду шляхом зниження його власних ризиків.

При управлінні інвестиційним портфелем Фонду планується використовувати пасивну стратегію: активи купуватимуться переважно на період інвестиційного горизонту діяльності Фонду – 5 років. Однак, принципу “купи та тримай” Компанія ортодоксально дотримуватися не буде: ліквідна частина портфеля дозволить Фонду здійснювати і активні операції, оперативно реагуючи на мінливу ринкову кон’юнктуру та використовуючи наявні ринкові можливості, обумовлені тим, що український фондовий ринок далекий від поняття “мінімально ефективного”. З цією метою здійснюватиметься щоденний моніторинг стану портфеля та регулярне проведення активних операцій, внаслідок яких кошти за цінні папери, що зупинилися у зростанні, будуть перевкладатися в об’єкти з більш позитивними прогнозами.

Через динамічність процесу інвестування Управляючим може переглядатися і структура портфеля. Проте, такі дії будуть обумовлені тільки суттєвими змінами (за рахунок впливу зовнішніх та внутрішніх факторів) інвестиційної ефективності різних класів активів та їх окремих складових. При цьому доля акцій може бути знижена до 50% активів.

Протягом діяльності Фонду отримані доходи не розподіляються, а реінвестуються у повному обсязі.

Вартість цінних паперів Фонду може як збільшуватися, так і зменшуватися, залежно від змін ринкової вартості цінних паперів та інших активів, що перебувають у портфелі Фонду. Учасники несуть ризики збитків, пов’язані із зміною вартості активів Фонду. Прибуток Фонду не гарантується ні державою, ні Компанією з управління активами. Компанія також не має права надавати будь-які гарантії щодо рівня майбутньої доходності її інвестиційної діяльності. Мета діяльності Фонду може бути досягнута лише за умови зростання фондового ринку України.

Фонд здійснюватиме розрахунки по власних акціях після закінчення строку його діяльності.

 

Публічне акціонерне товариство Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "СИНЕРГІЯ-5"
Публічне акціонерне товариство Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "СИНЕРГІЯ-5"
Публічне акціонерне товариство Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "СИНЕРГІЯ-5"

 

Загальна характеристика

Дата внесення Фонду до ЄДРІСІ 15 жовтня 2007 року
Код за ЄДРІСІ 132808
Основні активи

- цінні папери українських емітентів;

- грошові кошти, в тому числі в іноземній валюті;

- інші активи (крім нерухомості), дозволені чинним законодавством

Термін діяльності до 29 серпня 2020 року

Акції фонду в обігу

Форма випуску іменні
Форма існування бездокументарна
Номінальна вартість 10 000 грн.
Кількість випущених акцій 5 945 шт.
Загальна номінальна вартість акцій 59 450 000 грн.
Спосіб розміщення публічне розміщення
Свідоцтво про реєстрацію випуску №001240 від 14 червня 2017 року

Викуп (погашення)

Викуп акцій здійснюється після закінчення строку діяльності Фонду за розрахунковою ціною, що визначається, виходячи з вартості чистих активів Фонду 

Інвестиційні обмеження

Згідно із чинним законодавством щодо недиверсифікованих корпоративних інвестиційних фондів, а також додатково (див. Інвестиційну декларацію)

Дивідендна політика 

Дивіденди по акціях Фонду не нараховуються та не сплачуються.

Винагороди і витрати

Операційні витрати Фонду (непрямі витрати інвестора)
Винагорода Компанії з управління активами Фонду (винагорода за управління) 2,5% середньої вартості чистих активів Фонду за рік
Премія Компанії (стимулююча винагорода) Після закінчення строку діяльності Фонду у розмірі 15% від суми прибутку Фонду за весь період діяльності понад "запланований прибуток"
Інші витрати: винагорода зберігачу, винагорода торгівцям цінними паперами, винагорода аудитору, нотаріальні послуги тощо (див. Регламент) фактично понесені, але не більше 5% середньої вартості чистих активів Фонду

Регулювання та нагляд

Здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку

 

ІНВЕСТУВАТИ