Публічне акціонерне товариство Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "СИНЕРГІЯ-7"
Показники Фонду станом на 18.10.2019
ВЧА/ЦП 8 312.81 грн.
Вартість чистих активів 6 259 544.72 грн.
Кількість акцій в обігу 753 шт.
Середньорічна доходність -1.61%
Зміна вартості чистих активів
1 день 0.00%
1 тиждень 0.07%
1 місяць -1.56%
1 рік -5.31%
З початку діяльності -16.87%
Публічне акціонерне товариство Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "СИНЕРГІЯ-7"
Склад активів станом на 18.10.2019

     

Публічне акціонерне товариство Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "СИНЕРГІЯ-7"

 

Мета діяльності Фонду полягає в максимальному зростанні капіталу шляхом п’ятирічних інвестицій в акції українських компаній, що мають потенціал росту вищий за середній по ринку. Відповідно до інвестиційної політики Фонд, може бути класифікований як “фонд росту”.

Компанія з управління активами «КІНТО» (надалі – Компанія), виходячи з мети Фонду та використовуючи практичний досвід управління активами фондів-попередників із сімейства “Синергій”, що мали ідентичні цілі та аналогічний інвестиційний об’єкт – акції вітчизняних компаній, буде дотримуватись стратегії активного інвестиційного менеджменту, що передбачає ухвалення рішень щодо купівлі або продажу цінних паперів на основі економічного, фінансового, ринкового аналізу та інвестиційних оцінок.

Залучені кошти Компанія планує розмістити наступним чином:

- від 70% до 100% – в акції;
- не більше 30% – у депозити, інструменти з фіксованим доходом або венчурні проекти.

Аналізуючи тенденції динаміки фондового ринку України, що склалися напередодні початку діяльності Фонду, Компанія має на меті сформувати його активи таким чином, що не менше ніж дві третини інвестиційного портфеля Фонду складатимуть акції провідних українських компаній, що входять до біржових списків та переважно є ліквідними на ринку цінних паперів.

Планується, що одну третину активів Фонду складуть поки що невідомі на ринку та перспективні, з точки зору Компанії, підприємства малої та середньої капіталізації, що на момент придбання можуть не обертатися на організованому ринку.

Компанія дотримуватиметься принципу широкої галузевої диверсифікації портфеля Фонду, намагаючись в кожному із економічних секторів вирізнити потенційних майбутніх лідерів, в тому числі і нових “зірок”, з точки зору зростання ринкової вартості їх акцій.

У цінні папери одного емітента не інвестуватиметься більше 10% загальних активів (після визнання Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку Фонду таким, що відбувся), що дозволить досягти більш якісної диверсифікації інвестиційного портфеля Фонду.

При управлінні активами Фонду здійснюватиметься пасивно-активна стратегія.

Пасивна означає, що об’єкти будуть придбаватися переважно на довготривалий період, за який має реалізуватися потенціал зростання їх курсової вартості.

Рішення щодо активних операцій буде ухвалюватися, зважаючи на ринкові умови, що склалися в той чи інший момент часу: чи то арбітражні можливості, чи кон’юнктурне перевкладання коштів із об’єктів, що зупинилися у зростанні, в акції емітентів з більш позитивними прогнозами.

Протягом діяльності Фонду отримані доходи не розподілятимуться, а реінвестуватимуться у повному обсязі.

Вартість цінних паперів Фонду може як збільшуватися, так і зменшуватися, залежно від змін ринкової вартості цінних паперів та інших активів, що перебувають у портфелі Фонду. Учасники несуть ризики збитків, пов’язані із зміною вартості активів Фонду. Прибуток Фонду не гарантується ні державою, ні Компанією з управління активами. Компанія також не надає будь-яких гарантій щодо рівня майбутньої доходності її інвестиційної діяльності. Мета діяльності Фонду може бути досягнута лише за умови зростання фондового ринку України.

Фонд здійснюватиме розрахунки за власними акціями після закінчення строку його діяльності.

Публічне акціонерне товариство Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "СИНЕРГІЯ-7"
Публічне акціонерне товариство Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "СИНЕРГІЯ-7"
Публічне акціонерне товариство Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "СИНЕРГІЯ-7"

 

Загальна характеристика

Дата внесення Фонду до ЄДРІСІ 11 квітня 2008 року
Код за ЄДРІСІ 1321029
Основні активи

- цінні папери українських емітентів;

- грошові кошти, в тому числі в іноземній валюті;

- інші активи (крім нерухомості), дозволені чинним законодавством

Термін діяльності до 18 травня 2021 року

Інвестиційні сертифікати фонду в обігу

Форма випуску іменні
Форма існування бездокументарна
Номінальна вартість 10 000 грн.
Кількість випущених інвестиційних сертифікатів 878 шт.
Загальна номінальна вартість інвестиційних сертифікатів Фонду 8 780 000 грн.
Спосіб розміщення публічне розміщення
Свідоцтво про реєстрацію випуску №001147 від 02 лютого 2017 року

Викуп (погашення)

Викуп акцій здійснюється після закінчення строку діяльності Фонду за розрахунковою ціною, що визначається, виходячи з вартості чистих активів Фонду 

Інвестиційні обмеження

Згідно із чинним законодавством щодо недиверсифікованих корпоративних інвестиційних фондів, а також додатково (див. Інвестиційну декларацію)

Дивідендна політика 

Дивіденди по інвестиційних сертифікатах Фонду не нараховуються та не сплачуються.

Винагороди і витрати

Операційні витрати Фонду (непрямі витрати інвестора)
Винагорода Компанії з управління активами Фонду (винагорода за управління) 2,5% середньої вартості чистих активів Фонду за рік
Премія Компанії (стимулююча винагорода) Після закінчення строку діяльності Фонду у розмірі 15% від суми прибутку Фонду за весь період діяльності понад "запланований прибуток"
Інші витрати: винагорода зберігачу, винагорода торгівцям цінними паперами, винагорода аудитору, нотаріальні послуги тощо (див. Регламент) фактично понесені, але не більше 5% середньої вартості чистих активів Фонду

Регулювання та нагляд

Здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку

 

ІНВЕСТУВАТИ