Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "КІНТО-Казначейський"

 

Мета діяльності Фонду полягає в отриманні доходу, який у середньостроковій перспективі перевищує рівень інфляції та середню депозитну ставку, за умови мінімізації ризиків шляхом диверсифікації коштів серед різних класів активів та обов’язкового щорічного перебалансування активів. Відповідно до інвестиційної політики, Фонд може бути класифікований як «збалансований». Фонд орієнтований на середньо- та довгострокових інвесторів, які розраховують на відносно високу доходність при низьких ризиках.

Структура активів Фонду «КІНТО-Казначейський» передбачає інвестування коштів у таких цільових співвідношеннях:

 

30% – в акції українських компаній, з яких не менше половини – акції з індексного кошику Індексу українських акцій Української біржі;

30% – у державні та муніципальні цінні папери, а також найбільш надійні корпоративні та банківські облігації;

30% - у банківські метали, з яких 60% - золото, 30% - срібло, 10% - платина (співвідношення між металами може переглядатися у момент планового щорічного перебалансування);

10% - у банківські депозити.

 

У цінні папери одного емітента не може бути вкладено більше ніж 5% активів Фонду, що дозволить досягти високої диверсифікації інвестиційного портфеля Фонду через зниження його власних ризиків.

З метою зниження ризиків Фонд здійснюватиме планове та позапланове перебалансування активів для приведення часток класів активів до їх цільового рівня. Планове перебалансування проходитиме у 1 кварталі кожного року. Позапланове перебалансування передбачається у разі відхилення на 10 відсоткових пунктів фактичного розміру частки класу активу у загальній вартості активів Фонду від його цільового розміру.

При управлінні активами Фонду здійснюватиметься пасивно-активна стратегія. Пасивна означає, що Фонд буде обмежений в можливостях інвестування в конкретні цінні папери цільовими частками класів активів та вимогами законодавства щодо диверсифікованих фондів. Об’єкти будуть придбаватися переважно на довгостроковий період, за який має реалізуватися потенціал зростання їх курсової вартості. Активна стратегія передбачає, що в межах визначеної частки рішення щодо інвестування коштів може залежати від ринкової кон’юнктури, що склалася в той чи інший момент часу, а також сприятливих можливостей перевкладання коштів у об’єкти, які за прогнозами можуть перегравати ринок на коротко- та середньострокових інтервалах.

Інвестування у боргові інструменти відбуватиметься із врахуванням дохідності та ліквідності конкретного інструмента, фінансового стану та надійності емітента. При виборі облігацій перевага надаватиметься середньостроковим цінним паперам із строком до погашення (викупу) 1-3 роки.

Строк діяльності Фонду – необмежений. Поточні доходи Фонду (від активних операцій, дивіденди та проценти) учасникам Фонду сплачуватись не будуть, а реінвестуватимуться у повному обсязі.

Висока ліквідність цінних паперів Фонду досягається через зобов’язання безперешкодного продажу та викупу інвестиційних сертифікатів за ціною, яка визначається виходячи з вартості чистих активів Фонду (враховуючи 1-2% винагороди агента з розміщення та викупу).

 

Застереження: Компанія звертає увагу інвесторів на те, що вартість цінних паперів Фонду може як збільшуватися, так і зменшуватися залежно від змін ринкової вартості цінних паперів та інших активів, що перебувають у портфелі Фонду. Учасники в повній мірі несуть ризики збитків, пов’язаних зі зміною вартості активів Фонду. Прибуток Фонду не гарантується ні державою, ні Компанією.