Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "КІНТО-Казначейський"
Показники Фонду станом на 21.10.2019
ВЧА/ЦП 236.07 грн.
Вартість чистих активів 2 572 412.62 грн.
Кількість інвестиційних сертифікатів в обігу 10 897 шт.
Середньорічна доходність 13.27%
Зміна вартості чистих активів
1 день -0.08%
1 тиждень -0.14%
1 місяць -0.49%
1 рік 4.96%
З початку діяльності 136.07%
Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "КІНТО-Казначейський"
Склад активів станом на 21.10.2019

     

Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "КІНТО-Казначейський"
 

Мета діяльності Фонду полягає в отриманні доходу, який у середньостроковій перспективі перевищує рівень інфляції та середню депозитну ставку, за умови мінімізації ризиків шляхом диверсифікації коштів серед різних класів активів та обов’язкового щорічного перебалансування активів. Відповідно до інвестиційної політики, Фонд може бути класифікований як «збалансований». Фонд орієнтований на середньо- та довгострокових інвесторів, які розраховують на відносно високу доходність при низьких ризиках.

Структура активів Фонду «КІНТО-Казначейський» передбачає інвестування коштів у таких цільових співвідношеннях:

 

30% – в акції українських компаній, з яких не менше половини – акції з індексного кошику Індексу українських акцій Української біржі;

30% – у державні та муніципальні цінні папери, а також найбільш надійні корпоративні та банківські облігації;

30% - у банківські метали, з яких 60% - золото, 30% - срібло, 10% - платина (співвідношення між металами може переглядатися у момент планового щорічного перебалансування);

10% - у банківські депозити.

 

У цінні папери одного емітента не може бути вкладено більше ніж 5% активів Фонду, що дозволить досягти високої диверсифікації інвестиційного портфеля Фонду через зниження його власних ризиків.

З метою зниження ризиків Фонд здійснюватиме планове та позапланове перебалансування активів для приведення часток класів активів до їх цільового рівня. Планове перебалансування проходитиме у 1 кварталі кожного року. Позапланове перебалансування передбачається у разі відхилення на 10 відсоткових пунктів фактичного розміру частки класу активу у загальній вартості активів Фонду від його цільового розміру.

При управлінні активами Фонду здійснюватиметься пасивно-активна стратегія. Пасивна означає, що Фонд буде обмежений в можливостях інвестування в конкретні цінні папери цільовими частками класів активів та вимогами законодавства щодо диверсифікованих фондів. Об’єкти будуть придбаватися переважно на довгостроковий період, за який має реалізуватися потенціал зростання їх курсової вартості. Активна стратегія передбачає, що в межах визначеної частки рішення щодо інвестування коштів може залежати від ринкової кон’юнктури, що склалася в той чи інший момент часу, а також сприятливих можливостей перевкладання коштів у об’єкти, які за прогнозами можуть перегравати ринок на коротко- та середньострокових інтервалах.

Інвестування у боргові інструменти відбуватиметься із врахуванням дохідності та ліквідності конкретного інструмента, фінансового стану та надійності емітента. При виборі облігацій перевага надаватиметься середньостроковим цінним паперам із строком до погашення (викупу) 1-3 роки.

Строк діяльності Фонду – необмежений. Поточні доходи Фонду (від активних операцій, дивіденди та проценти) учасникам Фонду сплачуватись не будуть, а реінвестуватимуться у повному обсязі.

Висока ліквідність цінних паперів Фонду досягається через зобов’язання безперешкодного продажу та викупу інвестиційних сертифікатів за ціною, яка визначається виходячи з вартості чистих активів Фонду (враховуючи 1-2% винагороди агента з розміщення та викупу).

 

Застереження: Компанія звертає увагу інвесторів на те, що вартість цінних паперів Фонду може як збільшуватися, так і зменшуватися залежно від змін ринкової вартості цінних паперів та інших активів, що перебувають у портфелі Фонду. Учасники в повній мірі несуть ризики збитків, пов’язаних зі зміною вартості активів Фонду. Прибуток Фонду не гарантується ні державою, ні Компанією.

Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "КІНТО-Казначейський"
Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "КІНТО-Казначейський"

 

Змінити власну інвестиційну стратегію Ви можете за допомогою послуги конвертація (обміну ЦП одного фонду на ЦП іншого). Обмінюючи ІС фонду «КІНТО-Казначейський» на ІС інших фондів, Ви швидко і легко обираєте наступні інвестиційні стратегії.

«КІНТО-Казначейський» – це фонд зі зваженою стратегією, яка передбачає портфель з рівних часток акцій, облігацій та банківських металів (30:30:30:10), що дозволяє досягати помірного, збалансованого ризику. Разом з тим, різнонаправлена поведінка активів (акції ростуть, коли все добре; золото, коли проблеми) дозволяє отримувати потенційно хорошу доходність, яка є близькою до середнього рівня. Ліквідність фонду знаходиться на високому рівні. Інвестори можуть вільно продавати цінні папери будь-якого робочого дня.

 

«КІНТО-Казначейський» можна конвертувати у такі фонди:

 

«КІНТО-Класичний» - це збалансований фонд, портфель якого в різних пропорціях містить акції, облігації, депозити. Це дає підстави очікувати середній рівень доходності, знизивши ризик до середнього рівня. Ліквідність фонду знаходиться на високому рівні. Інвестори можуть вільно продавати цінні папери будь-якого робочого дня.

«КІНТО-Еквіті» - це фонд АКЦІЙ з активним управлінням. Саме такі фонди є потенційно високодоходними. «КІНТО-Еквіті» - це ВІДКРИТИЙ фонд, що дозволяє вільно купувати та продавати свої цінні папери будь-якого робочого дня. Тож крім потенційно високої доходності, «КІНТО-Еквіті» відзначається ще й високою ліквідністю.

«КІНТО-Народний» - це інтервальний збалансований фонд, портфель якого містить акції, облігації, депозити. Це дає підстави очікувати середній рівень ризику, адже він розподіляється між активами з різним ступенем ймовірної негативної доходності. Ліквідність фонду знаходиться на високому рівні. Інвестори можуть вільно продавати цінні папери тричі на місяць.

«Індекс Української Біржі» це біржовий індексний фонд, який повністю повторює індексний кошик Української біржі, що зараз складається з 10-ти найкращих українських акцій («голубих фішок»). Оскільки портфель фонду складається з акцій, він є потенційно високодоходним, а торгівля фонду на біржі забезпечує йому високу ліквідність, тобто здійснювати операції з ним можна в будь-який робочий день.

«КІНТО-Голд» це біржовий фонд, метою якого є максимальне наближення до динаміки цін золота на світовому фінансовому ринку, що фіксуються в доларах США. Крім доходності золота, інвестиційна стратегія фонду також будується на валютній складовій, яка створює підґрунтя для захисту від валютних ризиків, адже при зниженні вартості гривні по відношенню до долара доларові активи фонду будуть зростати в ціні, компенсуючи знецінення української гривні.

Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "КІНТО-Казначейський"
Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "КІНТО-Казначейський"

 

Загальна характеристика

Дата внесення Фонду до ЄДРІСІ 27 квітня 2012 року
Код за ЄДРІСІ 21100036
Дата визнання Фонду таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів 29 листопада 2012 року
Основні активи Прості акції; емісійні цінні папери з фіксованим доходом (облігації підприємств, облігації місцевих позик, державні облігації тощо); банківські метали; грошові кошти
Термін діяльності не визначений

Інвестиційні сертифікати фонду в обігу

Форма випуску іменні
Форма існування бездокументарна
Номінальна вартість 100 грн.
Кількість випущених інвестиційних сертифікатів 5 000 000 шт.
Загальна номінальна вартість інвестиційних сертифікатів Фонду 500 000 000 грн.
Спосіб розміщення публічне розміщення (див. Проспект емісії)
Свідоцтво про реєстрацію випуску № 00096 від 14 травня 2012 року
Мінімальна сума грошових коштів, на яку можна придбати інвестиційні сертифікати Фонду 1 700 грн.
Обіг підлягають вільному обігу на фондовій біржі

Викуп (погашення)

Заявки на викуп приймаються кожного робочого дня 

Інвестиційні обмеження

Встановлені законодавством для диверсифікованих інвестиційних фондів, а також додатково:

- цільовий розмір частки кожного з класів активів (акцій, облігацій та банківських металів) – 30%  активів Фонду;

- відхилення частки кожного з класу активів від цільового розміру не може перевищувати 10  відсоткових пунктів;

- щорічне обов’язкове перебалансування активів Фонду відповідно до цільового розміру частки кожного з класів активів (див. Інвестиційну декларацію).

Дивідендна політика 

Дивіденди по інвестиційних сертифікатах фонду не нараховуються та не сплачуються

Винагорода і витрати

Надбавки/знижки (прямі витрати інвестора)
При розміщенні (викупі) інвестиційних сертифікатів Фонду - 1% (один відсоток) від розрахункової вартості інвестиційних сертифікатів Фонду
Операційні витрати Фонду (непрямі витрати інвестора)
Винагорода Компанії з управління активами Фонду за рік (винагорода за управління) 1,5 % (одна ціла п’ять десятих відсотка) від середньої вартості чистих активів Фонду 
Премія Компанії (стимулююча винагорода) відсутня
Інші витрати: винагорода зберігачу, винагорода торгівцям цінними паперами, винагорода аудитору, нотаріальні послуги тощо (див. Регламент) не більше 5% (п’яти відсотків) середньорічної вартості чистих активів Фонду

Регулювання та нагляд

Здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

 

ІНВЕСТУВАТИ

 

Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "КІНТО-Казначейський"

 

Стратегія на всі часи

Фонд Казначейський

ВАРТІСТЬ
ЧИСТИХ АКТИВІВ

 

2 650 543,83 грн

КІЛЬКІСТЬ
ІНВЕСТИЦІЙНИХ СЕРТИФІКАТІВ

 

11 077

ДОХІДНІСТЬ
З ПОЧАТКУ РОБОТИ

 

+139,28%

Аналітичні дані приведені компанією ПрАТ «КІНТО». НКЦПФР не несе відповідальність за зміст наведеної аналітичної інформації. Точка зору НКЦПФР може відрізнятися від точки зору, приведеної в аналітичній інформації.