Закритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд банківських металів "КІНТО-Голд"
Показники Фонду станом на 15.10.2019
ВЧА/ЦП 10.54 грн.
Вартість чистих активів 1 620 255.67 грн.
Кількість інвестиційних сертифікатів в обігу 153 672 шт.
Середньорічна доходність 1.10%
Зміна вартості чистих активів
1 день 0.00%
1 тиждень -0.42%
1 місяць 0.00%
1 рік 8.02%
З початку діяльності 6.79%
Закритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд банківських металів "КІНТО-Голд"
Склад активів станом на 15.10.2019

     

Закритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд банківських металів "КІНТО-Голд"
Закритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд банківських металів "КІНТО-Голд"
Закритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд банківських металів "КІНТО-Голд"

 

Принципи ціноутворення на ІС фонду «КІНТО-Голд» (GOLDI)

1. Офіційна ціна сертифіката (ВЧА/на один сертифікат, сторінка «Результати») – ціна сертифіката, яка розраховується на підставі офіційного курсу золота НБУ. В свою чергу, офіційний курс золота НБУ утворюється на підставі ціни золота лондонського фіксингу та офіційного курсу гривні по відношенню до долара США. Рекомендація: У зв’язку з можливим суттєвим відхиленням офіційного курсу гривні від ринкового курсу офіційна ВЧА фонду має інформативний характер.

2. Індикативна ціна сертифіката (сторінка «Ринкова інформація») – справжня ринкова вартість сертифіката, яка в режимі реального часу розраховується на підставі поточної ціни золота на світовому ринку та курсу гривні по відношенню до долара США на Міжбанку. На сайті «КІНТО» цей показник оновлюється кожних 15 хвилин.

3. Ціна купівлі на біржі (та в офісі) – ціна, за якою у даний момент часу інвестори хочуть придбати сертифікати фонду на біржі.

4. Ціна продажу на біржі (та в офісі) – ціна, за якою у даний момент часу інвестори хочуть продати сертифікати фонду на біржі.

Умовна поточна ринкова ситуація на прикладі:

Закритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд банківських металів "КІНТО-Голд"

Що отримує інвестор, вкладаючи в золото?

Захист від інфляції – історично, золото є чи не єдиним активом, який в змозі протидіяти інфляційному тиску.

Захист від девальвації – золото є доларовим активом, тому вкладаючи в нього в Україні, інвестор отримує захист від зниження вартості гривні, адже в ситуації подорожчання долару буде підніматися в ціні і золото.

Захист від геополітичної нестабільності - недарма золото називають «кризовим активом». Особливо в часи геополітичної нестабільності в світі золото притягує інвесторів, які хочуть зберегти свої ресурси.

Захист від економічних криз - захисний статус золота постійно проявляв себе під час фінансово-економічних криз. Разом з падінням акцій та дефолтами облігацій, золото піднімалося в ціні.

Відсутність прив’язок до інших активів - золото відрізняється відсутністю кореляції з іншими активами, що є додатковим захистом інвестиційного портфеля.

Можливість додаткової диверсифікації - золото допомагає досягнути додаткової диверсифікації в портфелях інвесторів.

 

Порівняльна характеристика інструментарію

 

 

Характеристика Фонд, що торгується на біржі (ETF) Золото на банківських рахунках Фізичне золото
Тривалість операції На біржі, операції з купівлі- продажу відбуваються протягом декількох секунд Як купівля, так і продаж передбачає фізичну присутність інвестора в банківській установі разом з додатковими витратами часу на оформлення документів Окрім присутності інвестора в банківській установі, фізична поставка золота може тривати не один день.
Комісійна винагорода Біржова торгівля, особливо через електроні системи здешевлює транзакційні витрати та забезпечує дуже низький рівень комісійної винагороди: від 0,05 до 0,2%. Витрати залежать від тарифної політики банківських установ і можуть сягати 1% та вище. Фізична поставка золота передбачає суттєве нарощення комісійної винагороди за виготовлення зливка.
Ціноутворення Ціноутворення відбувається на біржі (попит та пропозиція), тому воно є максимально прозорим з урахуванням усіх тенденцій на золотому та валютному ринку . Ціна формується не прозоро під впливом суб’єктивних оцінок та політики банківської установи щодо тенденцій на валютному та золотому ринку. Базове ціноутворення формується на основі банківських цін, але виготовлення зливків тягне за собою збільшення комісійних витрат.
Різниця між ціною купівлі та ціною продажу (спред). Низька Середня Висока
Операційні ризик Середній. Фонд розміщує золоті активи в п’яти-шести різних банківських установах Високий. Золото знаходиться на рахунку однієї банківської установи Середній. Попри те, що фізично золото знаходиться у інвестора, існує ризик крадіжок.
Інвестиційні стратегії Присутність активу на біржі дозволяє з легкістю проводити спекулятивні та арбітражні операції та здійснювати інвестування з безліччю різноманітних інвестиційних стратегій, використовуючи окрім золота ще й акції, облігації, інвестиційні фонди тощо, з фактично відсутнім обмеженням щодо суми інвестування. В межах послуги «Приватного банкінгу» фінансові установи пропонують золотим інвесторам різного роду продуктові лінійки для комбінування портфелів, але дана послуга можлива тільки для клієнтів зі значними сумами грошових ресурсів.
Обмеження з боку регуляторів ринку. Інвестування в золото через ETF не має жодних регулятивних обмежень. Золото, яке придбавається через банківські установи, може підпадати під валютні обмеження з боку Національного банку України, адже золото є валютною цінністю.
Закритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд банківських металів "КІНТО-Голд"

Метою фонду «КІНТО-Голд» є максимальне наближення до динаміки цін золота на світовому фінансовому ринку, що фіксуються в доларах США. Досягнення заявленої цілі передбачає розміщення максимальної частки активів фонду в золоті. Активи розміщуються в п’яти банківських установах у рівній пропорції. З метою зменшення транзакційних витрат частина золотих активів розміщується на депозитних рахунках, доход від яких спрямовується на покриття витрат фонду.

Крім доходності базового активу – золота, інвестиційна стратегія біржового фонду «КІНТО-Голд» також будується на валютній складовій, адже фонд інвестує в золото в доларах США. Таким чином, динаміка фонду, що відповідно до законодавства оцінюється в гривні, відтворює в собі одразу дві складові - світову динаміку золота та динаміку української гривні по відношенню до долара США. Валютна складова створює підґрунтя для захисту від валютних ризиків, адже при зниженні вартості гривні по відношенню до долара доларові активи фонду будуть зростати в ціні, компенсуючи знецінення української гривні.

Закритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд банківських металів "КІНТО-Голд"

 

Загальна характеристика

Дата внесення Фонду до ЄДРІСІ 28 липня 2014 року
Код за ЄДРІСІ 23400287
Дата визнання Фонду таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів 20 січня 2015 року
Основні активи

-кошти та депозити у національній та іноземній валюті;

- майнові права за договорами з банками щодо виплати грошового еквіваленту золота за його поточним курсом;

- золото у зливках на зберіганні у банківських сховищах

Термін діяльності до 27 липня 2034 року

Інвестиційні сертифікати фонду в обігу

Форма випуску іменні
Форма існування бездокументарна
Номінальна вартість 10 грн.
Кількість випущених інвестиційних сертифікатів 50 000 000 шт.
Загальна номінальна вартість інвестиційних сертифікатів 500 000 000 грн.
Свідоцтво про реєстрацію випуску № 00655 від 18 вересня 2014 року
Спосіб розміщення  публічне розміщення 
Мінімальна сума грошових коштів, на яку можна придбати інвестиційні сертифікати Фонду 100 000 грн. (див. Проспект емісії)
Обіг підлягають вільному обігу

Викуп (погашення)

Викуп інвестиційних сертифікатів здійснюється після закінчення строку діяльності Фонду. Передбачено достроковий викуп інвестиційних сертифікатів (див. Регламент)
Кількість цінних паперів, яку можна пред’явити до дострокового викупу не менше 10 000 шт.

Інвестиційні обмеження

Згідно із чинним законодавством щодо спеціалізованих фондів банківських металів

Дивідендна політика 

Дивіденди по цінних паперах Фонду не нараховуються та не сплачуються.

Винагорода і витрати

Надбавки/знижки (прямі витрати інвестора)
Надбавка при розміщенні  1% від розрахункової вартості інвестиційних сертифікатів Фонду
Знижка при достроковому викупі - 7% (при безготівкових розрахунках);
- 8% (при розрахунках готівкою)
Операційні витрати Фонду (непрямі витрати інвестора)
Винагорода Компанії з управління активами Фонду (винагорода за управління) 0,9 % (нуль цілих дев’ять десятих відсотка) середньої вартості чистих активів Фонду за рік
Премія Компанії (стимулююча винагорода) відсутня
Інші витрати: послуги зберігача активів Фонду, торгівців цінними паперами, депозитарію, аудитора, нотаріальні послуги тощо  не більше 5% (п’яти відсотків) середньорічної вартості чистих активів Фонду

Регулювання та нагляд

Здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

 

ІНВЕСТУВАТИ