ГЛОСАРІЙ

 

Активне управління портфелем – щоденний аналіз фондового ринку з метою відбору кращих цінних паперів для їхньої купівлі, або, навпаки, продажу тих активів, які зараз є менш привабливими.

Диверсифікація – розподіл інвестиційного портфеля за класами активів та емітентами з метою зменшення неринкового ризику.

Доходність – відносний приріст капіталу від здійснених інвестицій. Очікуваний рівень доходності надає привабливості тим чи іншим інвестиціям.

Доходність до погашення (ринкова доходність)  – це очікувана доходність по облігації. Доходність, яку отримує інвестор, так звана реалізована доходність, співпаде з очікуваною за умови тримання облігації до погашення та реінвестування купонів за ставкою, що дорівнює доходності до погашення.

Емітент – об’єкт, що здійснює випуск (емісію) цінних паперів на ринку з метою залучення додаткового капіталу. Емітентом може бути держава (загальнодержавний або місцевий орган влади), а також державні та приватні компанії.

Інвестиційна стратегія – визначені правила, згідно яких здійснюється управління капіталом. Якщо інвестиційна стратегія агресивна, то капіталовкладення здійснюються у високодоходні ризиковані активи. Якщо консервативна, то в найменш ризиковані низькодоходні. Інвестиційні стратегії розрізняють також за періодом інвестицій на короткострокові, середньострокові та довгострокові.

Інвестиційний інструмент – актив, в який інвестор вкладає свої гроші з метою отримання в майбутньому доходу. Доход може бути у вигляді дивідендів, якщо це акція певної компанії, у вигляді ренти, якщо це нерухомість, або у вигляді приросту вартості активу (наприклад, інвестор купує цінний папір по 100 грн., а згодом продає за 150 грн.).

Індекс фондового ринку – середнє значення динаміки певної групи емітентів. Найчастіше до індексу фондового ринку входять найбільші компанії. Якщо протягом певного періоду всі ці компанії торгувалися на ринку по-різному, то індекс відображає середнє значення за результатами цих торгів. Кожна фондова біржа розраховує свій індекс, який віддзеркалює загальний настрій інвесторів на біржі. Індекси можуть розраховуватись і по галузях – індекс транспортних компаній, індекс будівельних компаній тощо.

Індексний фонд спільного інвестування – фонд, портфель якого формується виключно з акцій тих компаній, що входять до індексного кошика обраного індексу. Наприклад, якщо це індексний фонд «Української біржі», то в його портфелі будуть акції лише тих 15-ти компаній, які зараз входять в індекс «Української біржі». Такі фонди вважаються пасивними, оскільки управляючому не потрібно ухвалювати самостійних торгових рішень.

Інфляція – процес знецінення грошей, в результаті якого втрачається їхня купівельна спроможність. Інфляція спостерігається тоді, коли грошова маса в економіці збільшується швидшими темпами, ніж товарна (наприклад, якщо центральний банк зловживає друком грошей). В Україні в 2010 р. офіційна інфляція склала майже 9,1%. Це означає, що протягом цього року товари збільшилися в ціні на 9,1%, відповідно, гроші частково втратили свою купівельну спроможність. Уникнути впливу інфляції дозволяє володіння акціями, оскільки вони мають під собою матеріальне забезпечення.

Капітал – матеріальні або нематеріальні ресурси, які можна інвестувати з метою збільшення. Капіталом можуть виступати гроші, цінні папери, нерухомість, дорогоцінні метали тощо.

Компанія з управління активами – фінансова компанія, що володіє ліцензією на управління активами, і, відповідно, управляє капіталом інвесторів. Співпраця з інвесторами, як правило, здійснюється через фонди спільного інвестування. Інвестори вкладають свій капітал у фонд, а управляюча компанія управляє цим фондом, регулярно звітуючи перед інвесторами і відповідними регулюючими державними органами.

Кон’юнктура ринку – співвідношення попиту до пропозиції. Наприклад, якщо попит на акцію переважає над пропозицією, тобто охочих купити акцію більше, ніж продати, то ціна на акцію зростає. Якщо переважає пропозиція, то ціна знижується.

Накопичений купонний дохід (НКД) – це частина купонного процентного доходу по облігації, що розраховується пропорційно кількості днів, що минули від дати випуску купонної облігації, або дати виплати останнього купонного доходу.

Номінал ОВДП – Переважна більшість ОВДП мають номінал в 1 000 гривень або $1000. Крім  номінальної вартості, у кожної облігації є її ринкова ціна, яка постійно зростає з часом, а також змінюється в залежності від ринкової доходності. Ринкова доходність  визначається на біржі в процесі торгів.

Номінальна вартість – вартість капіталу, що виражена в грошовому, а не в реальному еквіваленті. Наприклад, номінальна вартість у 1000 грн. через 5 років залишиться 1000 грн., а реальна вартість зміниться в залежності від рівня інфляції або дефляції. Щодо цінних паперів, то їхньою номінальною вартістю вважається та, за якою проводилося первинне розміщення. Таким чином, номінальна вартість цінного паперу залишається незмінною, а реальна змінюється в залежності від кон’юнктури ринку.

Номінальний доход – доход, що не враховує темпів інфляції. Наприклад, інвестовані 1000 грн. при доходності 10% річних за рік принесуть 100 грн. номінального доходу.

Облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) – борговий інструмент, що випускається Мінфіном України. Виплата  купонів (періодичні нарахування процентів) та погашення держоблігацій гарантовані державою за рахунок коштів державного бюджету. ОВДП випускаються з метою фінансування дефіциту державного бюджету, а отже інвестори, які купують державні облігації, надають позику країні.

Портфель фонду спільного інвестування – всі активи, якими володіє фонд. На отримані від інвесторів гроші управляючий формує портфель інвестиційного фонду з різного класу активів та емітентів. Від того, наскільки якісно буде сформований портфель, залежить доходність фонду.

Реальна вартість – вартість капіталу, що виражена в еквіваленті товарів та послуг. Наприклад, реальною вартістю 1000 грн. є той кошик товарів, який сьогодні на цю суму можна купити. Реальна вартість цінного паперу – ціна, за якою цей цінний папір сьогодні можна продати.

Реальний доход – доход з поправкою на інфляцію. Наприклад, інвестовані 1000 грн. при доходності 10% річних і темпі інфляції 8% за рік принесуть близько 20 грн. реального доходу, в той час як номінальним доходом будуть вважатися 100 грн. Реальний доход для інвестора важливіший, оскільки саме він оцінює купівельну спроможність його капіталу.

Термін обігу ОВДП: довгострокові – понад п’ять років; середньострокові – від одного до п’яти років; короткострокові – до одного року.

Управляючий фондом – професійний інвестор, що здійснює управління портфелем інвестиційного фонду – вибирає, які активи в конкретний момент краще купити, а які краще продати.

Фінансові ринки – ринки, на яких торгуються фінансові активи – валюта, цінні папери тощо.

Фонди спільного інвестування – один з найпопулярніших у світі методів інвестицій на фондовому ринку. Передбачає спільні інвестиції об’єднаними у фонд інвесторами. Управління фондом здійснюється професійним управляючим в особі компанії з управління активами. Весь доход фонду належить інвесторам, а компанія з управління активами отримує за управління лише обумовлену винагороду.

Фондова біржа – організований фондовий ринок. Як правило, це приватна компанія, основна діяльність якої полягає в організації торгів. На торгах здійснюється торгівля цінними паперами та похідними інструментами. На біржі реалізується попит і пропозиція на той чи інший цінний папір, і, відповідно, визначається його ринкова ціна. Кожна угода, що здійснена на біржі, відображається з метою інформування всіх інших учасників ринку. У кожній країні, як правило, є одна або декілька основних фондових бірж.

Фондовий ринок – загальний ринок, який включає як організовані, так і неорганізовані торги. На фондовому ринку можуть проводитися і біржові, і позабіржові операції. Коли говорять про фондовий ринок, то найчастіше мають на увазі загальний ринок цінних паперів конкретної країни.