Оподаткування доходів фізичних осіб за операціями з інвестиційними активами

УВАГА! «КІНТО» не надає консультацій з питань оподаткування, крім випадків, пов’язаних з виконанням торговцем цінними паперами функцій податкового агента. Консультації із зазначених питань носять суб’єктивний характер, що відображає розуміння законодавства компанією «КІНТО» і тому можуть змінюватися по мірі надходження додаткових роз’яснень від ДФС. «КІНТО» не несе відповідальності за інше тлумачення нижчезазначених питань з боку податкових органів та не звільняє фізичну особу від відповідальності як платника податків.

Визначення термінів та скорочення

Які строки подання декларації про доходи і сплати податку з прибутку?

Які ставки податку застосовуються щодо прибутку від операцій з цінними паперами?

Яким чином здійснювати облік і оподаткування доходу фізичної особи, якщо протягом року було здійснено декілька операцій купівлі-продажу ЦП різних інвестиційних фондів?

Чи необхідно подавати декларацію у разі відсутності інвестиційного прибутку (отримання збитків) від операцій з цінними паперами або якщо податок був сплачений податковим агентом?

 

Які санкції передбачені за неподання або несвоєчасне подання декларації?

Що передбачає обов’язкове виконання торговцем цінними паперами функцій податкового агента?

На які операції з цінними паперами поширюється новий порядок?

Який порядок виконання торговцем ЦП функцій податкового агента? Яке документальне підтвердження доходів та витрат необхідне за операціями з інвестиційними активами?

Які документи необхідно мати при собі для продажу інвестиційного активу?

Які наслідки ненадання документів, які підтверджують витрати на придбання інвестиційного активу або неналежного їх оформлення?

Чи зможе торговець ЦП у разі виплати доходу за продані через нього у 2020 році цінні папери врахувати інвестиційні збитки інвестора звітного року, а також задекларовані, але не погашені збитки попередніх років?

Визначення термінів та скорочення:

ІСІ – інститут спільного інвестування (КІФ або ПІФ).

КУА – компанія з управління активами.

ПКУ – Податковий кодекс України.

ЦП – цінні папери.

Ідентичні цінні папери – цінні папери, випущені одним емітентом за тотожними умовами емісії, виплати доходу, викупу чи погашення.

Інвестиційний прибуток – позитивна різниця між доходом, отриманим інвестором від продажу цінних паперів, та вартістю таких цінних паперів, що визначається із суми витрат на їх придбання (пп.170.2.2 п.170.2 ст.170 ПКУ).

Інвестиційний актив – пакет цінних паперів, деривативів чи корпоративні права, виражені в інших, ніж цінні папери, формах, випущені одним емітентом.

Методика - Методика визначення інвестиційного прибутку професійним торговцем цінними паперами при виконанні ним функцій податкового агента, затверджена наказом Міністерства фінансів України 22.11.2011 № 1484, рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 22.11.2011 № 1689, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 24 січня 2012 р. за № 100/20413, зі змінами від 16.01.2018 р. (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0100-12#n13 ).

Пакет цінних паперів – окремий цінний папір, фондовий та товарний дериватив, а також сукупність ідентичних цінних паперів чи фондових та товарних деривативів.

Податковий агент – юридична особа або фізична особа, або представництво нерезидента (юридична особа), які зобов’язані нараховувати, утримувати і сплачувати податок з доходів фізичних осіб до бюджету від імені та за рахунок платника податку з доходів, що виплачуються такому платнику податків, вести податковий облік і надавати податкову звітність в податкові органи, за порушення чого несуть відповідальність згідно з Податковим кодексом (пп.14.1.180 п.14.1 ст.14 ПКУ) та одночасно означає торговця цінними паперами (його філію, відділення, інший відокремлений підрозділ), який діє на підставі договору, укладеного з платником податків (п.1.3 Методики).

Які строки подання декларації про доходи і сплати податку з прибутку?

Інвестор повинен самостійно, до 1 травня року, що настає за звітним (пп.49.18.4 п.49.18 ст.49 ПКУ), подати в податковий орган за місцем проживання річну податкову декларацію, і до 1 серпня року, що настає за звітним, сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену ним в податковій декларації (п.179.7 ст.179 ПКУ). 

Які ставки податку застосовуються щодо прибутку від операцій з цінними паперами?

Ставки податку на доходи фізичних осіб визначено у статті 167 розділу ІV ПКУ.

З 1 січня 2020 р. діють зокрема такі ставки:

18 відсотків - для пасивних доходів, крім зазначених нижче (пп.167.5.1 п.167.5 ст.167);

5 відсотків - для доходів у вигляді дивідендів по акціях та корпоративних правах, нарахованих резидентами - платниками податку на прибуток підприємств (крім доходів у вигляді дивідендів по акціях, інвестиційних сертифікатах, які виплачуються інститутами спільного інвестування) (пп.167.5.2 п.167.5 ст.167);

9 відсотків - для доходів у вигляді дивідендів по акціях та/або інвестиційних сертифікатах, корпоративних правах, нарахованих нерезидентами, інститутами спільного інвестування та суб’єктами господарювання, які не є платниками податку на прибуток (пп.167.5.4 п.167.5 ст.167).

Починаючи з 01.01.2015 р. до бази оподаткування військовим збором за ставкою 1,5% включається не лише заробітна плата та платежі за цивільно-правовими договорами, але й будь-які доходи, що включаються до бази оподаткування податком на доходи фізичних осіб, зокрема інвестиційний прибуток.

Яким чином здійснювати облік і оподаткування доходу фізичної особи, якщо протягом року було здійснено декілька операцій купівлі-продажу ЦП різних інвестиційних фондів?

Облік фінансових результатів операцій з інвестиційними активами ведеться інвестором самостійно протягом звітного (податкового) року, окремо від інших доходів, отриманих платником податків з різних джерел, та понесених витрат (пп.170.2.1 п.170.2 ст.170 ПКУ). При цьому платник податків визначає інвестиційний прибуток за операціями з ЦП чи деривативами, що перебувають в обігу на фондовій біржі, окремо від інвестиційного прибутку за операціями з ЦП чи деривативами, що не перебувають в обігу на фондовій біржі (пп.170.2.6 п.170.2 ст.170 ПКУ).

Якщо інвестор купував та продавав ЦП декількох емітентів у звітному році, він повинен обчислити загальний фінансовий результат операцій з ЦП за такий рік. Фінансовий результат (прибуток/збиток) визначається тільки за операціями з тими ЦП, які були продані інвестором у звітному році. При цьому враховуються документально підтверджені витрати, понесені у зв’язку з їх придбанням, а також задекларовані належним чином непогашені збитки від операцій з інвестиційними активами за попередні роки. Витрати, пов’язані з купівлею ЦП без їх продажу у звітному році не зменшують інвестиційний прибуток, отриманий в результаті продажу інших ЦП протягом звітного року.

Платнику податків необхідно зберігати всі документи, пов’язані з купівлею/продажем ЦП та понесеними витратами, як до, так і після подання податкової декларації і сплати податку.

Чи необхідно подавати декларацію у разі відсутності інвестиційного прибутку (отримання збитків) від операцій з цінними паперами або якщо податок був сплачений податковим агентом?

Інвестор зобов’язаний подати річну декларацію до органу податкової служби, в якому він перебуває на обліку, у будь-якому випадку, незалежно від того отримав він інвестиційний прибуток чи збиток, та незалежно від того, чи податок з доходів інвестора був сплачений податковим агентом (ст.36,49, пп.170.2.2 п.170.2 ст.170 ПКУ). Нова форма податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкція з її заповнення затверджені наказом Міністерства фінансів України від 02.10.2015 р. № 859 (зі змінами від 15.09.2016 р., 06.06.2017 р., 01.11.2018 р., 25.04.2019 р. та 17.12.2020 р.), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.10.2015 р. за № 1298/27743 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1298-15#Text).

Якщо за результатами 2020 року інвестор отримав інвестиційний збиток, його слід задекларувати до 1 травня 2021 року для зарахування у зменшення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами у 2021 році та наступних роках до повного його погашення (пп.170.2.6 п.170.2 ст.170 ПКУ).

У разі, якщо сукупний інвестиційний дохід платника податків (дохід, а не прибуток!), отриманий у 2020 р. в результаті продажу ЦП, не перевищує 2940 грн. (суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 грн), такий прибуток не включається до складу загального річного оподатковуваного доходу і на нього не нараховується податок на доходи фізичних осіб (пп.170.2.8 п.170.2 ст.170; пп.169.4.1 п.169.4 ст.169, пп.164.2.9 п.164.2 ст.164 ПКУ).

Які санкції передбачені за неподання або несвоєчасне подання декларації?

За неподання або несвоєчасне подання податкової декларації про доходи фізичні особи несуть відповідальність у розмірі 340 грн. (ст.120 ПКУ).

Що передбачає обов’язкове виконання торговцем цінними паперами функцій податкового агента?

Починаючи з 1 січня 2012 р. відповідно до Закону України від 7 липня 2011 р. № 3609-VI «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України» податковим агентом фізичної особи – платника податків, що здійснює операції з інвестиційними активами з використанням послуг професійного торговця цінними паперами, є такий професійний торговець, незалежно від наявності договору про виконання торговцем функцій податкового агента (нова редакція пп.170.2.9 п.170.2 ст. 170 ПКУ)

Таким чином, з 01.01.2012 сплата податку в більшості випадків відбувається не за наслідками річного декларування доходів, а під час виплати (нарахування) інвестору доходу від операцій з інвестиційними активами податковим агентом такого платника, функції якого покладаються на торговця ЦП, послугами якого користується платник податків.

На які операції з цінними паперами поширюється новий порядок?

Згідно з новим порядком торговець ЦП ТОВ «КІНТО, Лтд» виконуватиме функції податкового агента фізичної особи - платника податків щодо доходів, отриманих таким платником починаючи з 1 січня 2012 р. від:

операцій з продажу ЦП відповідно до договору купівлі-продажу, укладеного з ТОВ «КІНТО, Лтд»;
операцій з продажу ЦП відповідно до договору доручення або комісії, укладеного з ТОВ «КІНТО, Лтд»;
операцій з торгівлі ЦП і деривативами відповідно до договору на брокерське обслуговування з використанням ІТС (Інтернет-трейдинг), укладеного з ТОВ «КІНТО, Лтд»;
операцій з торгівлі ЦП відповідно до договору про управління цінними паперами, укладеного з ТОВ «КІНТО, Лтд»;
операцій з продажу інвестором ЦП інвестиційних фондів під управлінням КУА «КІНТО», викуп яких здійснюється через ТОВ «КІНТО, Лтд».

Водночас новий порядок не поширюється на операції з викупу цінних паперів ІСІ самим емітентом (КІФом або КУА щодо цінних паперів ПІФу), що здійснюються без участі торговця ЦП, оскільки відповідно до Кодексу такий емітент не має статусу податкового агента щодо доходів від операцій з інвестиційними активами.

Крім того, відповідно до пп. «б» пп.170.2.8 п.170.2 ст.170 та пп.165.1.40 п.165.1 ст.165 ПКУ не підлягає оподаткуванню дохід, отриманий платником податків внаслідок відчуження акцій (інших корпоративних прав), одержаних ним у власність в процесі приватизації в обмін на приватизаційні інвестиційні сертифікати. При цьому платник податків повинен зберігати документи, пов’язані з отриманням ним приватизаційних або компенсаційних цінних паперів (ПМС, ПЖЧ або КС), та документи, що підтверджують придбання за їх рахунок акцій (інших корпоративних прав), для пред’явлення таких документів у разі необхідності податковому органу за місцем проживання.

У разі, якщо сукупний дохід інвестора, отриманий протягом 2020 р. в результаті продажу ЦП, не перевищує 2940грн., такий дохід не підлягає оподаткуванню та не включається до складу загального річного оподатковуваного доходу (пп.170.2.8 п.170.2 ст.170; пп.169.4.1 п.169.4ст.169; пп.164.2.9 п.164.2 ст.164 ПКУ). Однак, у разі здійснення продажу інвестиційного активу через торговця ЦП такий торговець як податковий агент не враховуватиме ці норми ПКУ й звільнення такого доходу від оподаткування здійснюватиметься податковими органами за результатами декларування інвестором доходів та витрат за підсумками року.

Який порядок виконання торговцем ЦП функцій податкового агента? Яке документальне підтвердження доходів та витрат необхідне за операціями з інвестиційними активами?

Виконання функцій податкового агента полягає в нарахуванні, утриманні та сплаті суми податку до бюджету від імені та за рахунок фізичної особи з доходів, що виплачуються такій особі за операціями з інвестиційними активами, які здійснені з використанням послуг торговця ТОВ «КІНТО, Лтд», починаючи з 1 січня 2012 р.

Запровадження обов'язку податкового агента для торговця ЦП не звільняє платника податків від обов'язку декларування результатів усіх операцій з купівлі та продажу інвестиційних активів, здійснених протягом звітного (податкового) року, як на території України, так і за її межами.

Облік загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами ведеться платником податків самостійно, окремо від інших доходів і витрат. Для цілей оподаткування інвестиційного прибутку звітним періодом вважається календарний рік.

На виконання вимог п. 153.9 ст. 153 Кодексу Міністерство фінансів України спільно з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку затвердило Методику визначення інвестиційного прибутку професійним торговцем цінними паперами при виконанні ним функцій податкового агента (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0100-12#n13).

Як і раніше, інвестиційний прибуток розраховується як позитивна різниця між доходом, отриманим платником податків від продажу окремого інвестиційного активу, та його вартістю, що визначається із суми витрат на придбання такого активу (пп.170.2.2 п.170.2 ст.170 ПКУ). Але за новим порядком під час виплати платнику податків доходу за придбані у нього інвестиційні активи сам торговець як податковий агент враховуватиме документально підтверджені витрати такого платника на придбання цих активів, незалежно від часу їх виникнення (понесення).

До таких витрат, крім суми, сплаченої під час придбання інвестиційного активу, Методика відносить також документально підтверджені додаткові фактично понесені витрати, що відповідно до законодавства здійснюються у зв’язку з отриманням такого доходу, а саме:

винагорода (комісія) торговцю ЦП;
біржовий збір відповідно до тарифів, затверджених фондовою біржею;
вартість депозитарних послуг, затверджених відповідно депозитарною установою (уся сума таких витрат, здійснених у розрахунковому періоді);
вартість банківських послуг, сплачених у зв’язку із здійсненням операцій з ЦП, за тарифами, затвердженими банківською установою (уся сума таких витрат, здійснених у розрахунковому періоді) (п.3.10 Методики).

Як документальне підтвердження витрат платником податків повинні бути надані оригінали або належним чином завірені копії первинних документів, на підставі яких він здійснив відповідні витрати, а також документів, що підтверджують факт переходу права власності на відповідні пакети цінних паперів, факт та суму сплати відповідних витрат (п.3.5 Методики). Такими документами є договори комісії, укладені з торговцем ЦП, договори купівлі-продажу ЦП, виписки з рахунку у цінних паперах зберігача/депозитарної установи, розрахунково-касові та інші платіжні документи. Податковий агент зобов’язаний зберігати оригінали або належним чином оформлені копії таких документів.

З огляду на те, що за наслідками року платник податків повинен самостійно подати до податкового органу декларацію та документи, що підтверджують суми його доходів та витрат за операціями з інвестиційними активами, рекомендуємо платникам податків надавати торговцю ЦП, з використанням послуг якого вони здійснюватимуть відчуження ЦП, оригінали договорів та інших документів для того, щоб торговець мав змогу оформити належним чином завірені копії, а оригінали повернути платнику податків.

Належно оформленою копією документа є копія, засвідчена торговцем цінними паперами, за участю якого пакет цінних паперів було придбано, або органом, установою чи організацією, що видала документ, або посвідчена нотаріально, або посвідчена торговцем ЦП, який є податковим агентом у зв’язку із продажем такого пакета цінних паперів (п.3.6 Методики).

Документальним підтвердженням (первинним документом) доходів та витрат за операціями з інвестиційними активами, укладеними в електронній формі на фондовій біржі для платника податків, є звіт торговця цінними паперами (брокера), який формується на базі біржового звіту та договору на брокерське обслуговування. (пп.170.2.2 п.170.2 ст.170 ПКУ)

У разі якщо цінні папери були придбані платником податків за участю іншого торговця цінними паперами, як витрати за проданими цінними паперами податковим агентом приймаються за заявою платника податків підтверджені документально витрати за договором купівлі цінних паперів за участю такого торговця цінними паперами.

Зазначені витрати враховуються при обчисленні інвестиційного прибутку від операцій з ЦП податковим агентом, якщо раніше вони не були враховані іншим податковим агентом, що підтверджується довідкою довільної форми торговця ЦП, за участю якого цінні папери були придбані, підписаною його керівником. Зазначена довідка має містити, зокрема, номер та дату договору (біржового контракту), міжнародний ідентифікаційний номер ЦП (для емісійних ЦП), найменування (позначення) деривативу, прийняте на фондовій біржі, суму договору (біржового контракту), кількість ЦП або деривативів, а також інформацію про супутні витрати, пов'язані з їх придбанням (п.3.4 Методики).

Підтвердження витрат під час продажу ЦП здійснюється на основі договору на їх придбання. При цьому такий договір може слугувати підтвердженням понесених витрат лише стосовно ЦП, придбаних на його основі. У разі продажу ідентичних цінних паперів, придбаних відповідно до іншого договору, підтвердження витрат здійснюється за таким договором. Відповідальність за неодноразове використання одного й того ж договору для підтвердження понесених витрат під час продажу ЦП несе платник податків, як за включення до декларації перекручених (недостовірних) даних про суми понесених витрат, якщо такі дії призвели до заниження суми оподаткованого доходу.

Податковий агент щороку до кінця січня року, що настає за звітним податковим роком, надає платнику податків Довідку про визначення торговцем ЦП при виконанні ним функцій податкового агента інвестиційного прибутку платника податку на доходи фізичних осіб за формою, встановленою у додатку до Методики. За результатами звітного податкового року довідка не видається, якщо вона була надана платнику податків у зв’язку із виконанням або розірванням до кінця звітного податкового року договору, укладеного податковим агентом з таким платником податків. Довідка надається для пред’явлення органу державної податкової служби за податковою адресою платника податків з метою визначення загального інвестиційного прибутку та податку з нього у річній податковій декларації (п.2.18 Методики).

Які документи необхідно мати при собі для продажу інвестиційного активу?

У разі звернення до торговця цінними паперами ТОВ «КІНТО, Лтд» для продажу інвестиційного активу інвестору слід мати при собі:

паспорт;
оригінал довідки про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків (код);
банківські реквізити (у разі безготівкового переказу коштів);
первинні документи, які є документальним підтвердженням витрат, понесених у зв’язку з придбанням інвестиційного активу:

(і) оригінали або належним чином оформлені копії первинних документів, що є підставою для здійснення витрат на придбання інвестиційного активу (договір на купівлю, звіт брокера);

(іі) оригінали або належним чином оформлені копії первинних документів, що підтверджують факт переходу права власності на відповідні пакети цінних паперів (виписка зберігача/депозитарної установи з рахунку в цінних паперах, звіт брокера);

(ііі) оригінали або належним чином оформлені копії первинних документів, що підтверджують оплату ЦП (банківські документи - у разі безготівкової оплати, корінець прибуткового ордеру - у разі оплати готівкою, звіт брокера);

первинні документи, які є документальним підтвердженням додаткових фактично понесених витрат на придбання інвестиційного активу, зазначених в Методиці (сплата біржового збору, оплата брокерських послуг, оплата послуг зберігача/депозитарної установи  та банку);
довідку довільної форми, підписану керівником та скріплену печаткою торговця ЦП, за участю якого цінні папери були придбані, про те, що понесені платником податків витрати не були раніше використані у операціях з продажу цих цінних паперів за участю такого торговця ЦП.

У разі здійснення інвестором вищезазначених додаткових фактично понесених витрат надаються документальні підтвердження цих витрат, а саме:

платіжний документ про сплату винагороди (комісії) торговцю ЦП;
платіжний документ про сплату біржового збору відповідно до тарифів, затверджених фондовою біржею;
платіжний документ про оплату вартості депозитарних послуг (послуг зберігача/депозитарної установи), затверджених відповідно депозитарною установою (уся сума таких витрат, здійснених у розрахунковому періоді);
платіжний документ, який підтверджує оплату вартості банківських послуг, сплачених у зв’язку із здійсненням операцій з ЦП, за тарифами, затвердженими банківською установою (комісійна винагорода банку) (уся сума таких витрат, здійснених у розрахунковому періоді).

У разі зміни прізвища необхідно надати відповідне документальне підтвердження (свідоцтво про шлюб тощо). У разі зміни паспортних даних необхідно надати оригінал відповідної довідки органів внутрішніх справ, яка підтверджує такі зміни.

Які наслідки ненадання документів, які підтверджують витрати на придбання інвестиційного активу або неналежного їх оформлення?

Навіть якщо за наслідками операції з інвестиційним активом у інвестора виникають збитки, він все рівно повинен надати торговцю ЦП, через якого здійснюється продаж інвестиційного активу, документальне підтвердження витрат, понесених у зв’язку з придбанням цього інвестиційного активу, для визначення торговцем ЦП як податковим агентом фінансового результату (прибуток/збиток) за цією операцією. Інакше торговець ЦП буде вимушений нарахувати, утримати та сплатити податок з усієї суми нарахованого (сплаченого) такому інвестору інвестиційного доходу.

Чи зможе торговець ЦП у разі виплати доходу за продані через нього у 2020 році цінні папери врахувати інвестиційні збитки інвестора звітного року, а також задекларовані, але не погашені збитки попередніх років?

На сьогодні ні ПКУ, ні Методика не передбачають можливості врахування торговцем ЦП як податковим агентом інвестиційних збитків платника податків (від'ємного значення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами), понесених у звітному році та попередніх роках. Таке врахування можливе лише платником податків під час подання до податкового органу річної податкової декларації про майновий стан і доходи та заповнення Розрахунку податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб, отриманих від операцій з інвестиційними активами (додаток Ф1 до Декларації).