Згода на обробку персональних даних

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», «Про інформацію», «Про ратифікацію Конвенції про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних та Додаткового протоколу до Конвенції про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних стосовно органів нагляду та транскордонних потоків даних», Типового порядку обробки персональних даних, затвердженого наказом Уповноваженого Верховної Ради з прав людини від 08.01.2014 № 1/02-14, а також інших нормативно-правових актів, які регулюють відносини у сфері захисту персональних даних даю згоду ПрАТ «КІНТО»  на обробку (в тому числі, збирання, систематизацію, накопичення,  накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), використання, поширення, передачу будь-якій третій особі, знеособлення, блокування, видалення, знищення) моїх персональних даних, введених мною при заповненні заяв-опитувальників та веб-форм на веб-сайті ПрАТ «КІНТО» www.kinto.com, здійснюваних як з використанням засобів автоматизації (автоматична обробка), так і без використання таких засобів з метою:

- укладання та виконання правочинів з цінними паперами;

- реалізації  прав на цінні папери та прав з цінних паперів;

- включення персональних даних до бази персональних даних та їх обробки протягом необхідного для виконання мети строку;

- передачі персональних даних у випадках передбачених законодавством, в тому числі, але не виключно, розпорядникам (підприємствам, установам і організаціям усіх форм власності, органам державної влади чи органам місцевого самоврядування, фізичним особам-підприємцям, яким   надано  право обробляти персональні дані), архівним установам та іншим особам, що надають послуги зберігання інформації та документів і пов’язані з цим послуги, приватним особам та організаціям для забезпечення виконання останніми своїх функцій або надання послуг ПрАТ «КІНТО», ТОВ «КІНТО Лтд, ТОВ «МФМ Плюс» відповідно до укладених між такими особами (організаціями)   договорів;

-  зберігання персональних даних суб’єкта персональних даних протягом строку, визначеного внутрішніми документами з врахуванням вимог чинного законодавства України. 

Обробка і зберігання наданих персональних даних здійснюється в дата-центрах, де розміщується обладнання, що забезпечує функціонування сервісів Сайту. Надані персональні дані обробляються і можуть зберігатись в базі персональних даних чи окремій таблиці бази даних Сайту.

Персональні дані про мене були надані ПрАТ «КІНТО» добровільно, чим підтверджую правомірність їх отримання.  Надані персональні дані про мене є достовірними, а їх склад, обсяг, зміст відповідають вимогам законодавства та вищевказаній меті їх обробки.

Компанія як володілець бази персональних даних, до складу яких входять мої персональні дані, вправі відповідно до вимог чинного законодавства, а також укладених договорів передавати розпоряднику (-ам) бази персональних даних право на обробку останнім (-ми) персональних даних про мене, що входять до цієї бази персональних даних, в межах визначеної мети, а також делегувати частину своїх повноважень у сфері обробки персональних даних щодо мене, своїм афілійованим особам.

Я підтверджую, що ознайомлений з вимогами законодавства України, що встановлюють порядок обробки персональних даних, з політикою ПрАТ «КІНТО» щодо обробки персональних даних, а також з моїми правами та обов’язками в цій області. Згода вступає в силу з дня її підписання та діє безстроково.

Згода  на обробку його персональних даних є добровільною та інформованою.

Повідомлення про права

На виконання вимог Закону України „Про захист персональних даних” повідомляємо, що персональні дані про Вас стають складовою частиною баз персональних даних ПрАТ «КІНТО» (далі - Компанія), а також  частиною бази даних афілійованих осіб.

Метою отримання Ваших персональних даних є необхідність забезпечення в майбутньому реалізації прав та обов’язків як Ваших, так і Компанії та афілійованих осіб, що випливають із Закону України „Про захист персональних даних”, інших актів законодавства, укладеного з Вами договору чи ініційованого Вами правочину.

Повідомляємо, що Закон України „Про захист персональних даних” наділяє Вас правами, що дозволяють Вам:

1) знати про місцезнаходження вищевказаної бази персональних даних, яка містить персональні дані про Вас, її призначення та найменування, місцезнаходження  компанії, які є володільцями цієї бази, та місцезнаходження розпорядника цієї бази, або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим Вами особам, крім випадків, встановлених законом;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються Ваші персональні дані, що містяться у базі персональних даних;

3) на доступ до Ваших персональних даних, що містяться у вказаних базах персональних даних;

4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються Ваші персональні дані у базі персональних даних, а також отримувати зміст Ваших персональних даних, які зберігаються;

5) пред’являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, передбачених законом;

6) пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення Ваших персональних даних Компанією та її афілійованими особами та розпорядником цієї бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) захищати Ваші персональні дані від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також захищати від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять Вашу честь, гідність та ділову репутацію;

8) звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.

10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

11) відкликати згоду на обробку персональних даних;

12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

13) на захист від автоматизованого рішення, яке має правові наслідки.

Вважаємо за необхідне повідомити Вам також, що персональні дані про Вас можуть бути передані відповідним органам або особам на підставах, передбачених законом, та/або в зв’язку з реалізацією прав та обов’язків у сфері відносин між нами чи сферах інших відносин, що складатимуться відповідно до чинного законодавства та/або умов договорів, укладених відповідно до закону, інших правочинів, і зокрема:

- правоохоронним органам та органам державної фіскальної служби;

- органам та суб’єктам господарювання, які проводять чи проводитимуть перевірки Компанії або реалізуватимуть вимоги закону чи умови договору, укладеного з Компанією її афілійованими особами відповідно до чинного законодавства;

-  іншим особам чи органам у сфері реалізації прав та обов’язків Вас як споживача, та Компанії, як володільців бази, до якої входять Ваші персональні дані.

 Права інтелектуальної власності

Усі тексти, зображення та інша інформація у цьому ресурсі охороняються авторським правом. Забороняється відтворювати чи передавати частини цього ресурсу будь-якій формі або за допомогою будь-яких засобів без попереднього письмового дозволу ПрАТ «КІНТО».

Розміщені на сайті торгівельні марки є зареєстрованими торговельними марками ПрАТ «КІНТО» та афілійованих осіб.

Спосіб подання інформації та всі матеріали цього веб-сайту, включаючи програмний код та оформлення, захищені нормативними актами, що регулюють відносини у сфері інтелектуальної власності. Дозволяється використання даних, текстів, фотографій або графічних матеріалів, розміщених на цьому сайті в особистих, некомерційних цілях. Забороняється їх відтворювати, змінювати, передавати, реєструвати на власне ім’я та/або публікувати, повністю або частково, з будь-якою метою без отримання письмової згоди на це з боку ПрАТ «КІНТО».

 Обмеження відповідальності

Вся інформація та статистичні дані наведені на сайті є коректною на момент публікації. ПрАТ «КІНТО» залишає за собою право змінювати інформацію без попереднього повідомлення інвесторів та контрагентів.